Lasteaed MARI 2017/ 2018 õ.-a. hoolekogu koosseis:

(Põltsamaa Linnavalitsuse 17. oktoobri 2017 korraldus nr 2-3/2017/97)

1. JANE RAJASOO                 Kirsimarja rühma lapsevanem,
2. RIIVO LEHISTE                 
Pohlamarja rühma lapsevanem
3. SIGRID SAAR                     Kibuvitsamarja rühma lapsevanem
4. KRISTI NEIDO                   Maasikmarja rühma lapsevanem,
hoolekogu aseesimees
5. MARGIT MÄNNIKSAAR    Vaarikmarjarühma lapsevanem, hoolekogu esimees
6. SILLE ROODEN                   Pihlamarja rühma lapsevanem                 
7. HELLE MILLER                    Lasteaia MARI õpetajate esindaja 
8.  KADRI SUNI                      Haridus- ja kultuurinõunik ametikoha järgi, Põltsamaa linna esindaja

Lähtuvalt KLS § 24 on lasteaia hoolekogu ülesanded järgnevad:
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et
õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha
sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest
ning majandamisest;
2)annab juhatajale ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel
ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna
tagamiseks,
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks
korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse
 antud küsimusi.